ul. Mogilska 18/7 (rondo Mogilskie), 31-516 Kraków

Tłumaczenia

serviceimg

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe)

Tłumaczenia poświadczone inaczej zwane uwierzytelnionymi lub błędnie tłumaczeniami przysięgłymi. Mogą być nimi zarówno tłumaczenia pisemne jak i ustne. Regulowane są ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. Mają moc prawną. Tłumaczenia uwierzytelnione mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykonuje się je m. in na potrzeby przedsiębiorców, sądów, policji, prokuratury, administracji państwowej. W tłumaczeniach pisemnych każda strona tłumaczonego dokumentu winna być opatrzona pieczęcią tłumacza przysięgłego. W takich tłumaczeniach opisuje się wszystko co znajduje się na dokumentach (pieczątki, podpisy, godło itp.) oraz ich stan. Tekst powinien być jak najbardziej dosłowny, a wszelkie uwagi tłumacza powinny być jasno oznaczone, zazwyczaj napisane kursywą w nawiasach kwadratowych.

Sposób rozliczania tłumaczeń uwierzytelnionych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 131). Zgodnie z rozporządzeniem tłumaczenia poświadczone rozliczane są na strony rozliczeniowe liczące 1125 znaków ze spacjami. Do obliczenia kosztu takiego tłumaczenia pod uwagę brana jest liczba stron w tekście docelowym.

Tłumaczenia poświadczone mają moc prawną tylko w oryginalnej wersji papierowej lub od niedawna cyfrowej poświadczonej odpowiednim certyfikatem. Tłumacz przysięgły, podobnie jak notariusz może wydawać odpisy wykonanych tłumaczeń.

Lista najczęściej tłumaczonych typów dokumentów:

Dokumenty stanu cywilnego

 • akt urodzenia skrócony lub zupełny
 • zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego
 • akt małżeństwa skrócony lub zupełny
 • akt zgonu

Dokumenty szkolne:

 • świadectwo ukończenia szkoły (podstawowej, gimnazjum, średniej)
 • świadectwo dojrzałości (matura) stara i nowa
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • certyfikat ukończenia kursu

Dokumenty procesowe:

 • wyroki, postanowienia, decyzje sądów
 • akta spraw
 • odwołania, pisma prokuratury i adwokatów
 • dokumenty policyjne

Dokumenty związane z działalnością gospodarczą:

 • dokumentacja rejestrowa (NIP, REGON, CEIDG, KRS)
 • statut i akt założycielski spółki
 • umowy, pełnomocnictwa
 • dokumenty księgowe m.in. wyciągi z ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowe, certyfikaty rezydencji podatkowej, faktury
 • dokumentacja przetargowa
 • licencje i zezwolenia

Tłumaczenia dokumentów samochodowych/motocyklowych:

 • dowodów rejestracyjnych
 • świadectw własności
 • kart pojazdów
 • faktur

Tłumaczenia ustne, na których wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego:

 • odczyt aktów notarialnych
 • rozprawy sądowe
 • sprawy w urzędach
 • przesłuchania na policji itp.